Giełda transportowa

1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Corporation DreamLiner
Corporation DreamLiner sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 16
SunTRUCK
prowadzony przez Corporation DreamLiner sp. z o.o. system aukcyjny umożliwiający prowadzenie aukcji on-line za pomocą teleinformatycznej platformy wymiany informacji o wolnych ładunkach oraz wolnych pojazdach.
Aukcja
procedura ustalenia ceny przewozu ładunku prowadząca do zawarcia transakcji przewozu pomiędzy Użytkownikami.
Użytkownik
podmiot, który zaakceptował warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której zostało dla niego utworzone Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Corporation DreamLiner sp. z o.o. w ramach SunTRUCK.
Rejestracja
procedura zakładania Konta prowadząca do utworzenia Konta i uzyskania przez Użytkownika dostępu do usług świadczonych przez Corporation DreamLiner sp. z o.o. w ramach SunTRUCK.
Wystawiający
Użytkownik wystawiający ładunek na Aukcji.
Przewoźnik
Użytkownik wyrażający zamiar wykonania przewozu ładunku wystawionego na Aukcji.
Konto
konto prowadzone dla Użytkownika przez Corporation DreamLiner sp. z o.o. pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane o Użytkowniku oraz o jego aktywności w ramach SunTRUCK.
Umowa na korzystanie
umowa zawarta pomiędzy Corporation DreamLiner sp. z o.o. a Użytkownikiem w wyniku Rejestracji Użytkownika, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z systemu SunTRUCK.
Umowa licencyjna
umowa licencyjna, na podstawie której Użytkownik nabywa ograniczone i niewyłączne prawo do korzystania z aplikacji obsługującej System Aukcyjny SunTRUCK pod czas rejestracji każdej z firm.
Regulamin
niniejszy regulamin.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Corporation DreamLiner sp. z o.o. świadczy usługi elektroniczne w postaci teleinformatycznej platformy wymiany informacji o wolnych ładunkach oraz wolnych pojazdach, umożliwiającej prowadzenie aukcji on-line i zawieranie umów przewozu na najkorzystniejszych warunkach.
2.2. Z usług, o których mowa w pkt 2.1, mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy. Przed Rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na warunki Regulaminu. Rejestracja Użytkownika w systemie oznacza zawarcie między umowy między Użytkownikiem a Corporation DreamLiner sp. z o.o. Umowy licencyjnej niewyłącznej.
2.3. Do korzystania z SunTRUCK konieczne jest posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W SUNTRUCK

3.1. Użytkownikami SunTRUCK mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym lub transportowym.
3.2. Rejestracja Użytkownika następuje na podstawie udostępnionego na stronie http://suntruck.com.pl formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia rejestracyjnego może dokonać osoba umocowana do działania w imieniu Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny oraz dołączyć do formularza lub przesłać do Corporation DreamLiner sp. z o.o.kopie wszystkich wymaganych w formularzu dokumentów.
3.3. Po rejestracji użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym e-mail login oraz hasło umożliwiające korzystanie z SunTRUCK.
3.4. Użytkownik wystawiający ładunki na Aukcji może przy Rejestracji dodać stosowane u niego ogólne warunki zlecenia transportowego. Powinny one zawierać wszelkie procedury wewnątrz zakładowe związane z transportem. Zarejestrowane ogólne warunki zlecenia transportowego będą widoczne dla wszystkich zainteresowanych Przewoźników w ogólnym widoku konkretnej Aukcji.
3.5. Użytkownik będący Przewoźnikiem wraz z loginem oraz hasłem otrzymuje link do strony rejestracji pojazdów, które będą przez niego używane do przewozu ładunków. W celu zarejestrowania pojazdów Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz oraz przesyła do Corporation DreamLiner sp. z o.o. kopie wymaganych w związku z tym dokumentów. Przewóz ładunków wystawionych na Aukcji może być realizowany tylko przy użyciu pojazdów zarejestrowanych w SunTRUCK.
3.6. W przypadku zmiany danych zgłoszonych przy Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez przesłanie na adres biuro@suntruck.com.pl zakresu zgłoszonych zmian oraz dołączenie stosownych dokumentów.
3.7. Corporation DreamLiner sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych Użytkowników po zakończeniu Rejestracji. W razie stwierdzenia nieprawidłowości danych Corporation DreamLiner sp. z o.o.może zablokować Konto Użytkownika do czasu dostarczenia prawidłowych danych lub dokumentów.
3.8. Wnosząc o Rejestrację w SunTRUCK Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Corporation DreamLiner sp. z o.o. jego danych osobowych dla potrzeb funkcjonowania SunTRUCK, stosownie do ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz oświadcza, że zapozna się i akceptuje Politykę Ochrony Prywatności Systemu Aukcyjnego SunTRUCK.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SUNTRUCK

4.1. Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z Corporation DreamLiner sp. z o.o.Umowy umożliwiającej korzystanie z platformy aukcyjnej SunTRUCK przez Producentów jak i Dostawców ładuków.
4.2. W razie nie przestrzegania przez Użytkownika warunków Umowy lub Regulaminu, Corporation DreamLiner sp. z o.o. jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika.
4.3. Corporation DreamLiner sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo zablokowania Konta Użytkownika, w szczególności gdy pomimo monitowania Użytkownik nie aktualizuje danych, nie dostarcza wymaganych dokumentów lub opóźnia się z regulowaniem opłat za korzystanie z SunTRUCK.

5. OCHRONA KONTA

5.1. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. W uzasadnionych przypadkach Corporation DreamLiner sp. z o.o.może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont dla tego samego Użytkownika.
5.2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta, loginu lub hasła innym podmiotom.
5.3. Użytkownik nie może wykorzystywać Konta do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, a także niezgodnie z założeniami i celem SunTRUCK. W przypadku stwierdzenia tego typu naruszeń Konto Użytkownika może zostać zablokowane.
5.4. Corporation DreamLiner sp. z o.o. zastrzega sobie także możliwość zablokowania Konta Użytkownika, który działa na szkodę Corporation DreamLiner sp. z o.o., osób trzecich lub łamie prawo.

6. AUKCJE

6.1. W ramach SunTRUCK może być prowadzony następujący rodzaj Aukcji: Aukcja licytacyjna, w której Wystawiający składa ofertę zawarcia transakcji przewozu określonego ładunku z Przewoźnikiem który oferuję najniższą cenę.
6.2. Wystawienie ładunku na Aukcji wymaga stworzenia przez Wystawiającego dokładnego jego opisu. W tym celu Wystawiający powinien sprecyzować parametry wystawianego ładunku przy użyciu okna „nowy ładunek”.
6.3. Opis ładunku musi zawierać wszystkie istotne cechy ładunku, powinien być rzetelny i kompletny i nie może wprowadzać uczestników Aukcji w błąd. Opis ładunku powinien być ponadto zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje. Dotyczy to w szczególności ładunków uznawanych za niebezpieczne.
6.4. Treści zamieszczone w opisie powinny być prezentowane w języku polskim.
6.5. Zabronione jest umieszczanie w opisie ładunku treści naruszających przepisy prawa lub Regulaminu. Opis nie może również zawierać reklam i każdej innej formy promocji towarów lub usług oferowanych poza SunTRUCK, treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników SunTRUCK, nazw i/lub adresów stron internetowych serwisów konkurencyjnych wobec SunTRUCK itd.
6.6. Wystawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w opisie ładunku.
6.7. Po zatwierdzeniu przez Wystawiającego opisu ładunku, treść opisu jest udostępniania według wyboru Wystawiającego wszystkim Użytkownikom. Od momentu zatwierdzenia opisu ładunku Użytkownik ma możliwość jego zmiany.
6.8. Po zakonczeniu aukcji zainteresowani Użytkownicy mogą komunikować się ze sobą w sprawie wystawionego ładunku za pomocą komunikatora funkcjonującego w systemie aukcyjnym SunTRUCK.
6.9. Przewoźnik zainteresowany wykonaniem przewozu może w Aukcji licytacyjnej zgłosić ofertę wykonania przewozu ładunku. Dokonanie tej czynności wymaga kliknięcia w odpowiednie okno w widoku sytemu aukcyjnego SunTRUCK.
6.10. W przypadku Aukcji licytacyjnej jej zwycięzcą zostaje Przewoźnik, którego oferta obejmowała najniższą cenę.
6.11. Zamknięcie Aukcji licytacyjnej następuje z upływem czasu, na jaki była wyznaczona.
6.12. Po zakończeniu Aukcji, w której doszło do wyłonienia zwycięzcy, system automatycznie wygeneruje zlecenie transportowe stanowiące potwierdzenie zawartej pomiędzy Użytkownikami transakcji przewozu. Zlecenie transportowe zawiera międy innymi: numer zlecenia odpowiadający numerowi Aukcji oraz oznaczenie stron transakcji (zleceniodawcy i zleceniobiorcy) wraz z ich adresami, numerami NIP i numerami telefonów, informacje o ładunku i samochodzie, informacje o załadunku i rozładunku oraz o warunkach płatności.

7. OPŁATY

7.1. Rodzaje i stawki opłat oraz zasady ich uiszczania określa tabela na stronie internetowej.
7.2. Corporation DreamLiner sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany zasad uiszczania opłat oraz ich wysokość.
7.3.Opłaty dla Wystawiającego: wysokość opłaty dla Wystawiającego (Producenta) wynosi 30% od kwoty zaoszczędzonej tj. różnicy kwoty za fracht wystawiony na platformie aukcyjnej a kwoty sprzedanego zlecenia.
7.4. Po każdej zakończonej licytacją aukcji będą wystawiane Faktury Vat dla Wystawiającego (Producenta) przez właściciela portalu platformy aukcyjnej Corporation DreamLiner sp. z o.o..
7.5. W razie nieopłacenia w terminie Faktury Vat przez Wystawiającego (Producenta) właściciel portalu aukcyjnego Corporation DreamLiner sp. z o.o. może zablokować użytkownikowi możliwość wystawiania na aukcji nowych ładunków.
7.6. Po uregulowaniu wszystkich zaległości Wystawiający (Producent) będzie miał możliwość ponownego wystawiania na aukcji nowych ładunków.

8. ROLA Corporation DreamLiner sp. z o.o. W SunTRUCK

8.1. Corporation DreamLiner sp. z o.o.umożliwia Użytkownikom udział w Aukcji na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
8.2. Corporation DreamLiner sp. z o.o.nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami oraz nie gwarantuje, że Wystawiający ładunki oraz Przewoźnicy mają możliwość zawarcia oraz wykonania transakcji przewozu.
8.3. Corporation DreamLiner sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach SunTRUCK ani za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich transakcji zawartych w wyniku Aukcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie. Corporation DreamLiner sp. z o.o.w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
8.4. Corporation DreamLiner sp. z o.o.nie bierze udziału w sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie spory dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami Użytkownicy.
8.5. Corporation DreamLiner sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Użytkownicy mogą sobie wzajemnie wyrządzić, np. wskutek utraty danych lub błędów w transmisji danych lub w inny sposób. Corporation DreamLiner sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe oprogramowanie ani za kody programowe (wirusy, trojany, robaki, itp.) które zostaną wgrane na platformą Użytkownika lub przesłane w opisach ofert i stamtąd się rozprzestrzeniają.

9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

9.1 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach SunTRUCK powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i dobrymi obyczajami.
9.2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o swojej aktywności i transakcjach dokonywanych w ramach SunTRUCK.
9.3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych SunTRUCK, w tym do logo SunTRUCK, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w SunTRUCK przysługują Corporation DreamLiner sp. z o.o.. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Corporation DreamLiner sp. zo.o., za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodę Corporation DreamLiner sp. z o.o.

10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

10.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Corporation DreamLiner sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.
10.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
10.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Corporation DreamLiner sp. z o.o. w związku z korzystaniem z SunTRUCK, chyba że uzyskał uprzednią zgodę Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Corporation DreamLiner sp. z o.o. informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Aukcji i realizacją transakcji zawartych w wyniku Aukcji.

11. REKLAMACJE

11.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Corporation DreamLiner sp. z o.o. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
11.2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej na adres biuro@suntruck.com.pl oraz powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
11.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub zastrzeżenia wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Corporation DreamLiner zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
11.4. Corporation DreamLiner rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem że może odmówić rozpatrzenia reklamacji po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
11.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Konta.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Corporation DreamLiner sp. z o.o. może zmienić Regulamin w każdym czasie i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach SunTRUCK. Zmiana staje się skuteczna po upływie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach SunTRUCK zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem że Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian będą prowadzone na zasadach dotychczasowych.
12.2. Wszelkie spory powstałe z związku z funkcjonowaniem SunTRUCK rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Corporation DreamLiner sp. z o.o. ul.Głogowska16, 60-734 Poznań.

Działamy od

04.02.2015

Czas działania

24 H

Założenie konta

Za darmo!

Dziedzina

Transport i spedycja

Właściciel serwisu

CORP. DREAMLINER Sp. z.o.o.

Głogowska 16

60-734 Poznań

NIP: 7792415564

Telefon

 

Obserwuj, pisz, komentuj: